หน่วยงานที่รับผิดชอบ: คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเหตุ: หลักสูตร 2 ปี (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)