(1)  มีความรอบรู้ความเชื่อมโยงของสังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก
(2)  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถประยุกต์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน
 
ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 140,000. - บาท/หลักสูตร (35,000 บาท/ภาคการศึกษา)

Attachments

หลักสูตรสาขาวิชาฯ ศศ.การเมือง.pdf

Extension: PDF
Size: 155.90 kB