คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
ที่ปรึกษา
 

 

ผศ.ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์
ประธานกรรมการ
 

 

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
กรรมการ
 

 

รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
กรรมการ
 

 

ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
กรรมการ
 

 

อ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
กรรมการ
 

 

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
กรรมการ
 

 

อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
กรรมการ
 

 

นางสาวจันจีรา มันทเล
เลขานุการ