นักศึกษาต้องเรียน / สอบผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยการที่ยื่นเสนอ Proposal ต้องเป็นภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 หาหัวข้อ IS และประธานที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ปรึกษาประธานที่ปรึกษา IS เพื่อทำหัวข้อและโครงร่าง IS เมื่อประธานที่ปรึกษา IS เห็นชอบแล้ว ให้นักศึกษาหากรรมการอีก 1 ท่าน เพื่อทำการ Defend โครงร่าง
ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษา Defend โครงร่างเพื่อให้ประธานและกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 4 เสนอหัวข้อและโครงร่าง IS เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง เพื่อพิจารณาจำนวน 1 เล่ม โดยไม่ต้องเย็บเป็นรูปเล่ม ส่งให้เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ
ขั้นตอนที่ 5 เสนอหัวข้อและโครงร่าง IS ที่ได้แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ แล้ว จำนวน 1 เล่ม เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะสังคมศาสตร์
ขั้นตอนที่ 6 ส่งหัวข้อและโครงร่าง IS ฉบับบสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะแล้ว โดยมีลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษา IS และประธานสาขาวิชาฯ จำนวน 4 เล่ม ที่เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ หลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อย


1. ชื่อและนามสกุล
2. ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ
2.1 ภาษาไทย
2.2 ภาษาอังกฤษ
3. สถาบัน
4. ที่มาและความสำคัญของปัญหา
5. วัตถุประสงค์การศึกษา
6. สมมติฐานการศึกษา
7. ขอบเขตการศึกษา
8. นิยามศัพท์ทั่วไป
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
11. ทบทวนวรรณกรรม
12. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
13. ระเบียบวิธีวิจัย
14. ระยะเวลาในการศึกษา
15. บรรณานุกรม